Algemene Voorwaarden

Hieronder tref je de algemene voorwaarden aan van ons bedrijf. 

Het je vragen hierover? We horen het graag!

Algemene Voorwaarden Pure Oliën

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE OLIËN
Gevestigd te Kalenbergerweg 2, 8315PE Luttelgeest

Pure Oliën verzorgt lessen, trainingen en dagopleidingen op het gebied van essentiële oliën en persoonlijke ontwikkeling. Omdat er altijd een situatie kan ontstaan waarin iemand de algemene voorwaarden wil doornemen dan wel handhaven hebben wij deze hieronder ter beschikking gesteld. Persoonlijk zijn wij van mening dat hier een flinke lap tekst aan te pas komt die erg onpersoonlijk en juridisch is. In het kort willen we je daarom op het hart drukken; kom je iets tegen wat buiten deze algemene voorwaarden valt of een vraag bij je oproept; neem contact met ons op, er is altijd een oplossing is ons uitgangspunt!

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte, dienst en overeenkomst die betrekking heeft op Pure Oliën, gevestigd te Luttelgeest, hierna te noemen gebruiker.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Per e-mail ontvang je een bevestiging van inschrijving en een factuur. Betaling vindt plaats per online bankbetaling onder vermelding van het factuurnummer, de betreffende training en de startdatum van de training. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Uitvoering van de overeenkomst vindt plaats volgens de afgesproken datum/tijd/locatie zoals bij betaling vermeld. Bij annulering heeft men recht op 80% van de betaling retour indien de annulering schiftelijk gedaan en bevestigd als ontvangen door gebruiker is uiterlijk 14 dagen voor de start van de les, cursus of opleiding. Annulering op een zelfde wijze als hiervoor omschreven bínnen 14 tot 6 dagen voor aanvang van de les, cursus of opleiding geeft recht op 50% van de betaling retour. Geschied annulering zoals hierboven omschreven binnen 5 dagen voor aanvang van de les, cursus of training dan is sprake van recht op 25% retour van de gedane betaling. Wanneer een training niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers wordt je betaling terug gestort. Bij annulering van een (gemiste) opleidingsdag door ziekte of andere omstandigheden dan is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk. In overleg kunnen de mogelijkheden voor een alternatieve datum bekeken worden.

3.2 In geval een docent uitvalt door ziekte en of uitval van een docent of coach zal gebruiker indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn zal gebriker de klant zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Gebruiker zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de klant geen recht op (schade) vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij gebruiker. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Is een training vrijgesteld van btw betaling middels een registratie bij het CRKBO dan zal er geen btw in rekening gebracht worden.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud beeldopname

6.1 Gebruiker behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotie activiteiten. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft je aan hiervan op de hoogte te zijn en je eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het maken beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding door de klant is alleen mogelijk na toestemming van de gebruiker en andere eventuele aanwezige klanten.

7. Persoonsgegevens

7.1 Bij inschrijving voor een opleiding worden je persoonsgegevens gebrikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om klant op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van gebruiker. Mocht de klant dit niet willen dan dient de klant dit kenbaar te maken via de e-mail. In het privacy beleid van gebruiker wordt hier nader op ingegaan. (klik hier om dit in te zien)

8. Lesmateriaal

8.1 Het lesmateriaal dat wordt verstrekt tijdens een training op opleiding mag niet anders dan voor persoonlijke studie gebruikt worden. Het is klanten verboden dit lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of (delen) te kopiëren ten behoeve van derden. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij gebruiker en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die gemaakt worden door klanten tijdens de lesdagen berust geen copyright. Wilt u teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkel wanneer u niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.

8.2 Het lesmateriaal dat wordt verstrekt tijdens de AromaTouch Techniek training is eigendom van doterra. Indien een cursist gebruik wenst te maken van dit materiaal voor andere dan persoonlijke doeleinden dient hiervoor schriftelijke toestemming van doterra te zijn ontvangen. De verstrekking van het AromaTouch Techniek certificaat na afloop van deze specifieke training wordt eveneens verzorgd door doterra. Bij klachten omtrent het officiële AromaTouch Techniek certificaat dient cursist zich te wenden tot doterra via email (klantenservice@doterra.com) danwel telefonisch (020-8085094) en hierbij duidelijk te vermelden welke docent de AromaTouch Techniek opleidingsdag verzorgd heeft.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11 Overige

Gebruiker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/of één of meerdere lesdagen door een gast docent te laten verzorgen. Gebruiker stelt de tarieven va alle opleidingsactiviteiten vast. Gebruiker heeft het recht deze te allen tijde te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website online tijdig gecommuniceerd.

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door gebruiker georganiseerde activiteit. Deelname aan de diensten door gebruiker verstrekt geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen te allen tijde aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van de klant besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Eveneens zal gebruiker nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist.

11.5 Materiële schade veroorzaakt door klant aan materiaal van gebruiker of aan materiaal van andere klanten gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant. Schade veroorzaakt door klant aan materiaal dat door gebruiker is ingehuurd ten bate van een activiteit zal verhaald worden op de klant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal en of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door gebruiker georganiseerde trainingen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. Gebruiker heeft een klachtenregeling voor de gevallen waarin klant er niet met gebruiker uit komt. Gebruiker zal te allen tijde alles in werking stellen om klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Indien de klant toch niet tevreden is kan de klant de klacht of opmerking aan gebruiker voorleggen. Gebruiker zal vervolgens trachten tot een oplossing te komen zoals vermeld in het klachtenregelement van gebruiker. (klik hier om het klachtenregelement van gebruiker te lezen)

13 Aansprakelijkheid

13.1 Pure Oliën is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat na het niet volgens advies toepassen van de instructies zoals ontvangen tijdens lessen, trainingen of opleidingsdagen danwel door voor eigen rekening en verantwoording de ontvangen instructies tegen geldelijke vergoeding aan te bieden in een eigen praktijk en de hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.